Gratis spreekuur. Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur.

Coben advocaten mediators Algemene Voorwaarden

 

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Coben advocaten mediators, hierna “ Coben” en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de advocaten en mediators (en/of hun persoonlijke vennootschappen) die voor Coben werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, almede andere (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.
Coben heeft zich verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Coben is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico onder de verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet overgaat tot uitkering is de aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, is betaald.

3.
Wanneer Coben bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

4.
De opdrachtgever vrijwaart Coben tegen alle aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de door Coben voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Coben. Hieronder vallen ook de door Coben in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand.

5.
Facturering van de werkzaamheden zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaatsvinden overeenkomstig het op dat moment door Coben gehanteerde uurtarief. Coben zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals reiskosten, griffierechten en deurwaarderskosten, alsmede een percentage van het berekende honorarium voor algemene kantoorkosten aan de opdrachtgever doorbelasten. Coben is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

6.
Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Coben voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Coben zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7.
Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling heeft Coben het recht om vertragingsrente ad 10 %, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 10% (met een minimum van 25 euro) in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag.

8.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Coben is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Coben en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Coben om het geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Gratis spreekuur

Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur. 

Advocaten | Mediators

Burg. Schönfeldplein 13
9671 CA Winschoten

Postadres 

Postbus 197 
9670 AD Winschoten

Neem contact op
Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur.

0597 433 999

contact@coben.nl

Burg. Schönfeldplein 13
9671 CA Winschoten

Stel uw vraag via WhatsApp!